Tuesday, 16 July 2024

40 แคปชั่น เพื่อน มิตรภาพดี ๆ (A good friend is totally on your side.เพื่อนที่ดีจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ)

No matter how big your dreams or how far away your goals, a good friend believes in you.
ไม่ว่าความฝันของคุณจะใหญ่หรือไกลแค่ไหน เพื่อนที่ดีจะเชื่อในตัวคุณ

If you begin to act like a crazy person, a good friend will pull you back down to Earth in a heartbeat.
หากคุณเริ่มทำตัวเหมือนคนบ้า เพื่อนที่ดีจะดึงคุณกลับลงมายังโลกในชั่วพริบตา

A good friend is loyal.They will defend you to the bitter end!
เพื่อนที่ดีต้องซื่อสัตย์ พวกเขาจะปกป้องคุณจนถึงจุดจบที่ขมขื่น!

A good friend is totally on your side.
เพื่อนที่ดีจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

A good friend is fun and you laugh often together.
เพื่อนที่ดีคือความสนุก และคุณมักจะหัวเราะด้วยกัน

Having a good friend is a fun experience.
การมีเพื่อนที่ดีเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน

A good friend helps you cope with bad times.
เพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณรับมือกับช่วงเวลาที่เลวร้ายได้

a good friend will be there for you during the bad times too even if they are just a shoulder to cry on.
เพื่อนที่ดีจะอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่เลวร้าย แม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่ไหล่ให้ร้องไห้ก็ตาม

A good friend is a positive addition to your life.
เพื่อนที่ดีเป็นส่วนเสริมที่ดีในชีวิตของคุณ

A good friend will always give you an honest answer to the question.
เพื่อนที่ดีมักจะตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาเสมอ

A good friend doesn’t have to agree with you on every issue, but they will stand with you through thick and thin, good times and bad, happy moments and the most sad or depressing moments in your life.Whether they think you are right or wrong, they still stand beside you.
เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับคุณในทุกๆ เรื่อง แต่พวกเขาจะยืนหยัดเคียงข้างคุณตลอดช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี ช่วงเวลาที่มีความสุข และช่วงเวลาที่เศร้าหรือหดหู่ที่สุดในชีวิตของคุณ. ไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าคุณถูกหรือผิด พวกเขาก็ยังยืนหยัดเคียงข้างคุณ

40 แคปชั่น คำคม มิตรภาพ เพื่อนแท้ ภาษาอังกฤษ
50 คําคม friend zone ภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่นเพื่อน มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ
30 คำคมมิตรภาพ ภาษาอังกฤษสั้น ๆ

A good friend doesn’t argue with you all the time and not betray your trust.
เพื่อนที่ดีจะไม่โต้เถียงกับคุณตลอดเวลา และไม่ทรยศต่อความไว้วางใจของคุณ

It is true that a good friend improves your mental health because you feel understood, loved and not alone.
เป็นความจริงที่เพื่อนที่ดี จะช่วยให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้น เพราะคุณรู้สึกว่าถึงความเข้าใจ ความรัก และไม่โดดเดี่ยว

In fact, having good friends can positively affect almost every area in our lives.
ในความเป็นจริงแล้ว การมีเพื่อนที่ดีสามารถส่งผลดีต่อชีวิตของเราเกือบทุกด้าน

Friendships act as natural stress relievers.
มิตรภาพทำหน้าที่เป็นตัวบรรเทาความเครียดตามธรรมชาติ

Friends are natural stress relievers.We turn to them when we feel overwhelmed and when we need to vent.
เพื่อนคือตัวคลายเครียดตามธรรมชาติ เราหันไปหาพวกเขาเมื่อเรารู้สึกหนักใจและเมื่อเราต้องการระบาย

It’s just nice to know that you have someone encouraging, accepting, and loving you when you need it.
เป็นเรื่องดี ที่รู้ว่าคุณมีคนให้กำลังใจ ยอมรับ และรักคุณเมื่อคุณต้องการ

Good friends help you feel more confident.
เพื่อนที่ดีช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

Friends should be able to give constructive criticism to each other without worrying about damaging the relationship.
เพื่อนควรสามารถวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ความสัมพันธ์เสียหาย

Good friends encourage us to step out of our comfort zones.
เพื่อนที่ดีจะกระตุ้นให้เราก้าวออกจาก Comfort Zone ของเรา

Having a good friend reduces loneliness.Even if you don’t live close to your friend.
การมีเพื่อนที่ดีจะช่วยลดความเหงา แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ใกล้กันกับเพื่อนก็ตาม

I’m thankful for the friends in my life who put me in check when needed.
ฉันขอบคุณเพื่อนในชีวิตของฉัน ที่คอยช่วยเหลือฉันในยามจำเป็น

Solid friendships help you cope in hard times.
มิตรภาพที่มั่นคง ช่วยให้คุณรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้

It’s hard to put into words a friend’s true value.
คุณค่าที่แท้จริงของเพื่อน เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้

There is no magic formula for making our friendship work.
ไม่มีสูตรสำเร็จในการทำให้มิตรภาพของเราได้ผล

Make new friends, but keep the old.
หาเพื่อนใหม่ แต่รักษาเพื่อนเก่าไว้

That’s how long, I will be your friend.
นานแค่ไหนฉันก็จะเป็นเพื่อนเธอ

If you have true friends that you can always count on, consider yourself blessed.Take some time today to tell them thanks.
หากคุณมีเพื่อนแท้ที่คุณวางใจได้เสมอ ให้ถือว่าตัวเองมีความสุข ใช้เวลาวันนี้เพื่อบอกพวกเขาว่าขอบคุณ

There’s nothing like true friendship!
ไม่มีอะไรที่เหมือนกับมิตรภาพที่แท้จริง!

True friends are always there to help you through tough times.
เพื่อนแท้จะคอยช่วยเหลือคุณ ตลอดเวลาที่ยากลำบาก

The adventure of life becomes beautiful when good friends surround us.
การผจญภัยของชีวิตจะสวยงาม เมื่อเพื่อนที่ดีล้อมรอบเรา

Friends make our life beautiful.
เพื่อนทำให้ชีวิตของเราสวยงาม

The journey of life becomes memorable because of friends.
การเดินทางของชีวิตน่าจดจำเพราะเพื่อน

Friendship is a lovely relation without which life seems dull.
มิตรภาพเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักโดยที่ชีวิตไม่น่าเบื่อ

The language of friendship is not words but meanings. -Henry David Thoreau
ภาษาของมิตรภาพไม่ใช่คำพูดแต่มีความหมาย

Friendship consists in forgetting what one gives and remembering what one receives.-Alexander Dumas
มิตรภาพประกอบด้วยการลืมสิ่งที่ให้และจดจำสิ่งที่ได้รับ

Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant. -Socrates
จงตกหลุมรักมิตรภาพอย่างช้า ๆ แต่เมื่อเข้ามาแล้ว จงยึดมั่นและมั่นคง

True friends can be hard to come by, but they are so important.They’re the people who stand by your side through thick and thin.
เพื่อนแท้นั้นหายาก แต่มันสำคัญมาก พวกเขาคือคนที่ยืนเคียงข้างคุณไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม

A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should be.
เพื่อนแท้ยอมรับว่าคุณเป็นใคร แต่ยังช่วยให้คุณเป็นคนที่คุณควรจะเป็นด้วย

People with strong friendships are more likely to live longer.
คนที่มีมิตรภาพแน่นแฟ้นมักจะอายุยืนยาว

40 แคปชั่น เพื่อน มิตรภาพดี ๆ
30 คำคมเพื่อน ภาษาอังกฤษ
30 คำคมเพื่อน มิตรภาพ ความผูกพัน
50 แคปชั่นเพื่อนรักภาษาอังกฤษ
40 แคปชั่น คำคม เพื่อนรัก มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ