Friday, 2 December 2022

40 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ (Above all else, guard your heart.เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาใจของคุณ)

If you want something you never had, you have to do something you’ve never done.
หากคุณต้องการสิ่งที่คุณไม่เคยมี คุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ

Showing your emotions is a sign of strength.
การแสดงอารมณ์เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง

Be strong & courageous.Do not be afraid.Do not be discouraged.
เข้มแข็งและกล้าหาญ อย่ากลัว. อย่าท้อแท้

In the end, we only regret the chances we didn’t take.
สุดท้ายแล้ว เราก็แค่เสียใจกับโอกาสที่ไม่ได้รับ

Ask yourself if what you’re doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow.
ถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ทำให้คุณเข้าใกล้ที่ที่คุณอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้มากขึ้นหรือไม่

One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go of what you can’t change.
หนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือ เมื่อคุณพบความกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่ได้

Above all else, guard your heart.
เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาใจของคุณ

If you believe it will work, you’ll see opportunities. -Wayne Dyer
ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะได้ผล คุณจะเห็นโอกาส ถ้าไม่เชื่อก็จะเห็นอุปสรรค

Life should be about more than just surviving.
ชีวิตควรมีอะไรมากกว่าการเอาตัวรอด

If you don’t persist when the going gets tough then you will never reach success.
ถ้าคุณไม่ยืนกรานเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก คุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ

Whatever work you do, do it to the best of your ability.
ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร จงทำมันให้ดีที่สุด

What ever you decide to do, make sure it makes you happy.
อะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจทำ จงแน่ใจว่ามันทำให้คุณมีความสุข

Only action truly brings you closer to your dreams.
การกระทำเท่านั้นที่จะพาคุณเข้าใกล้ความฝันของคุณมากขึ้น

Life without purpose is meaningless. -Amy Torres
ชีวิตที่ไร้จุดหมายก็ไร้ความหมาย

I keep so much pain inside myself.But I don’t know how to let it go.
ฉันเก็บความเจ็บปวดมากมายไว้กับตัวเอง แต่ฉันไม่รู้ว่าจะปล่อยมันไปอย่างไร

The only way to do great work is to love what you do.If you haven’t found it yet, keep looking. -Steve Jobs Work
วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้ คือรักในสิ่งที่คุณทำ ถ้ายังไม่เจอ ก็หาต่อไป

Your worth consists in what you are and not in what you have. -Thomas Edison
คุณค่าของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณเป็น ไม่ใช่สิ่งที่คุณมี

We can’t change the past but we can change now by what we do!
เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่ตอนนี้เปลี่ยนได้ด้วยสิ่งที่เราทำ!

You don’t have to be how others expect you to be. -Elaine Harrison
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่คนอื่นคาดหวังให้คุณเป็น

You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.
คุณต้องต่อสู้ผ่านวันที่เลวร้าย เพื่อให้ได้วันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

แนะนำ : 39 แคปชั่นชีวิตต้องสู้
แนะนำ : 27 แคปชั่นชีวิตบ้านๆ
แนะนำ : 60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 30 แคปชั่นโสด สบายใจ ภาษาอังกฤษ

When you see the world through serene eyes, you generate peace wherever you go. -Jerry Dorsman and Bob Davis
เมื่อคุณมองโลกด้วยสายตาอันเงียบสงบ คุณจะสร้างความสงบสุขได้ทุกที่

Quotes tend to be simplistic and easy to remember and they echo what is in our hearts.
คำพูดมักจะเรียบง่ายและง่ายต่อการจดจำและสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเรา

Nothing lasts forever.
ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป

Never trust words.Some people have sugar in their lips but venoms in their hearts.
อย่าเชื่อคำพูด บางคนมีน้ำตาลในปาก แต่มีพิษอยู่ในใจ

Until you take the first step, you must motivate yourself, otherwise, your dream will just remain a dream.
จนกว่าคุณจะเริ่มก้าวแรก คุณต้องกระตุ้นตัวเอง ไม่เช่นนั้น ความฝันของคุณก็จะยังคงเป็นความฝัน

Happiness is found when you stop comparing yourself to other people.
ความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

Your past was never a mistake if you learned from it.
อดีตของคุณไม่เคยผิดพลาด หากคุณเรียนรู้จากมัน

Don’t compare your Chapter 1 to someone else’s Chapter 20.
อย่าเปรียบเทียบบทที่ 1 ของคุณกับบทที่ 20 ของคนอื่น

Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life.
อย่าให้วันที่แย่ๆ มาทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณแย่

Happiness is achieved when you stop waiting for it.
ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อคุณหยุดรอ

You cannot always wait for the perfect time.
คุณไม่สามารถรอเวลาที่สมบูรณ์แบบได้เสมอไป

Thank your past for all the lessons, and move on.
ขอบคุณอดีตสำหรับบทเรียนทั้งหมด และก้าวต่อไป

Don’t let a hard lesson harden your heart.
อย่าให้บทเรียนยากๆ มาบั่นทอนจิตใจคุณ

Mistakes are proof that you’re trying.
ข้อผิดพลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกำลังพยายาม

One small positive thought in the morning can change your whole day.
ความคิดเชิงบวกเล็กๆ น้อยๆ ในตอนเช้า สามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้

If you can’t do great big things, do great little things.
หากคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

Do what is right, not what is easy.
ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ง่าย

You are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice.
คุณมีอิสระที่จะเลือก แต่คุณไม่ได้เป็นอิสระจากผลที่ตามมาในสิ่งที่คุณเลือก

There are no mistakes in life, just lessons.
ไม่มีข้อผิดพลาดในชีวิต มีแต่บทเรียน

Don’t think too much.Just do what makes you happy.
อย่าคิดมาก แค่ทำในสิ่งที่คุณมีความสุข